2011 metų birželio 4 d. įsteigta asociacija "Arkos bendruomenė".

Pagrindiniai asociacijos tikslai yra:

  • Koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti savo narių bei proto negalią turinčių asmenų interesams, juos ginti;
  • Siekti, kad būtų įgyvendinamos tarptautiniuose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintos nuostatos dėl neįgaliųjų diskriminavimo, išnaudojimo, socialinės atskirties panaikinimo, lygių teisių į mokslą, darbą, socialinę apsaugą bei visapusę integraciją į visuomenės gyvenimą užtikrinimo;
  • Skatinti protinės negalios medicininės, edukacinės, profesinės, socialinės proto negalią turinčių žmonių reabilitacijos metodų plėtrą ir praktinį jų įgyvendinimą;
  • Ginti proto negalią turinčių vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų bei jų šeimų teises, laisves ir orumą, rea1izuoti jų socialinius, kultūrinius ir kitokius poreikius;
  • Padėti proto negalią turintiems žmonėms ir jų šeimos nariams įgyvendinti savo civilines ir socialines teises, teisėtus interesus;
  • Ugdyti jaunus žmones, kviečiant juos imtis atsakomybės už protinę negalią turinčius žmones, suteikiant darbinę patirtį ir asmenybės formaciją, skatinti juos dalyvauti savanorystės veikloje.

 

 


 

Asociacija „Arkos bendruomenė“

 

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asociacija „Arkos bendruomenė“ (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.
3. Asociacijos finansiniai metai – sausio 01 d. – gruodžio 31 d.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

4. Pagrindiniai Bendruomenės tikslai yra:
4.1.1. koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti savo narių bei proto negalią turinčių asmenų interesams, juos ginti;
4.1.2. siekti, kad būtų įgyvendinamos tarptautiniuose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintos nuostatos dėl neįgaliųjų diskriminavimo, išnaudojimo, socialinės atskirties panaikinimo, lygių teisių į mokslą, darbą, socialinę apsaugą bei visapusę integraciją į visuomenės gyvenimą užtikrinimo;
4.1.3. skatinti protinės negalios medicininės, edukacinės, profesinės, socialinės proto negalią turinčių žmonių reabilitacijos metodų plėtrą ir praktinį jų įgyvendinimą;
4.1.4. ginti proto negalią turinčių vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų bei jų šeimų teises, laisves ir orumą, rea1izuoti jų socialinius, kultūrinius ir kitokius poreikius;
4.1.5. padėti proto negalią turintiems žmonėms ir jų šeimos nariams įgyvendinti savo civilines  ir socialines teises, teisėtus interesus;
4.1.6. ugdyti jaunus žmones, kviečiant juos imtis atsakomybės už protinę negalią turinčius žmones, suteikiant darbinę patirtį ir asmenybės formaciją, skatinti juos dalyvauti savanorystės veikloje.