2011 metų birželio 4 d. įsteigta asociacija "Arkos bendruomenė".

Pagrindiniai asociacijos tikslai yra:

  • Koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti savo narių bei proto negalią turinčių asmenų interesams, juos ginti;
  • Siekti, kad būtų įgyvendinamos tarptautiniuose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintos nuostatos dėl neįgaliųjų diskriminavimo, išnaudojimo, socialinės atskirties panaikinimo, lygių teisių į mokslą, darbą, socialinę apsaugą bei visapusę integraciją į visuomenės gyvenimą užtikrinimo;
  • Skatinti protinės negalios medicininės, edukacinės, profesinės, socialinės proto negalią turinčių žmonių reabilitacijos metodų plėtrą ir praktinį jų įgyvendinimą;
  • Ginti proto negalią turinčių vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų bei jų šeimų teises, laisves ir orumą, rea1izuoti jų socialinius, kultūrinius ir kitokius poreikius;
  • Padėti proto negalią turintiems žmonėms ir jų šeimos nariams įgyvendinti savo civilines ir socialines teises, teisėtus interesus;
  • Ugdyti jaunus žmones, kviečiant juos imtis atsakomybės už protinę negalią turinčius žmones, suteikiant darbinę patirtį ir asmenybės formaciją, skatinti juos dalyvauti savanorystės veikloje.