BETZATOS BENDRUOMENES MANDATAS

2016 m. spalis - 2020 m. spalis

„Betzatos" bendruomenės nariai ir draugai kupini dėkingumo už tai, kas buvo suteikta ir pasiekta per praėjusį mandatą. Bendruomenė įžengia į naują - suaugusiojo - etapą. Mes tikime, kad mūsų pasaulyje žmonės su negalia yra apdovanoti pranašiška role ir mes norime būti kūrybiškieji jų draugai, padedantys realizuoti didžiausią jų turimą dovaną: skleidžiant humaniškumą perkeisti žmonių širdis.

Ištyrimo metu buvo nustatyti tokie pagrindiniai prioritetai bendruomenės ateičiai:

1. Stipresnis asistentų bei savanorių palaikymas ir rūpestis jais
Norėtume sumažinti asistentų kaitą ir suteikti galimybę tiems, kuriems Arka gali būti gyvenimo pašaukimas, įleisti šaknis ir pasilikti. Todėl yra esmingai svarbu, kad būtų sukurta(s) ir / arba sustiprinta(s):

- Kokybiškas vidinis ir išorinis individualus asistentų palydėjimas;

- Profesionalus išorinis asistentų komandos palydėjimas (psichologas arba supervizorius);

- Nuolatinis asistentų ugdymas (tiek organizuojamas bendruomenės viduje, tiek kitų vietinių organizacijų ir tarptautinės Arkos);

- Aiški ir nuosekli atlygio politika;

- Daugiau pasidalijimo atsakomybėmis ir daugiau jų delegavimo iš vadovų pusės;

- Bendruomenės taryba, kuri kartu su bendruomenės vadovu būtų atsakinga už bendruomenę (pagal Tarptautinės Arkos modelį), palaipsniui įgyvendinant atsakomybių pasidalijimą ir tarp Tarybos bei Valdybos;

- Atsižvelgiant į bendruomenės augimą, asistentų atsakingojo pareigų įvedimas.

2. Veikimas išorėje siekiant geriau įgyvendinti mūsų misiją

- Bendruomenė nori ir toliau išlaikyti tai, kuo gyveno nuo pradžių - pagrindinę Arkos misiją - atskleisti žmonių, turinčių negalią, dovanas per bendrą kasdieni gyvenimą ir per atvirumą tiems, kurie atvyksta ir dalijasi juo;

- Norime sustiprinti ir išplėsti ryšius su buvusiais, esamais ir naujais draugais, su mūsų kaimynais; su mūsų kaimo ir parapijos bendruomene;

- Norime sukurti savanorių telkimo strategiją tiek iš nacionalinio, tiek iš tarptautinio (EVS) lygmens.

- Norime padėti mūsų žmonėms su negalia tik iš gavėjų tapti davėjais ir būti aktyvesniais pasiekiant tuos, kuriems - mus supančioje visuomenėje - pagalba yra reikalinga: seniems ar kitaip vienišiems žmonėms, benamiams, kaliniams, pabėgėliams ar kt.

3. Dabartinės struktūros stiprinimas ir vystymas
Bendruomenei reikia pakankamai laiko susigyventi su jos dabartiniu dydžiu, kurti ir stiprinti ryšius su naujais bendruomenės nariais. Vis dėlto per šį mandatą turime sukurti ir platesnę bendruomeninės erdvę, idant galėtume geriau įgyvendinti Arkos misiją ir suteiktume daugiau judėjimo galimybių bendruomenes nariams, tiek turintiems, tiek ir neturintiems negalios. To įgyvendinimo būdai:

- Toliau plėtoti neįgalių asmenų asmeninius planus (projektus).

- Pradėta teikti atokvėpio paslauga turėtų būti toliau nagrinėjama, vystoma ir struktūrinama.

- Bendruomenė (namų komanda, bendruomenės taryba ir vadovas) turėtų dėmesingai analizuoti ir nepaliaujamai kurti „namų atmosferą" Namuose.

- Atliepiant į Betzatos poreikį ir norą augti, tęsti tiek neįgalių asmenų, tiek asistentų reikmių ir potencialo analizę, ieškoti juos atliepiančių geriausių priemonių ir, atitinkamai, būti atviriems partneriams, teikiantiems tokias priemones, pavyzdžiui, „Lobių dirbtuvės" ir pan. Esant abipusiam sutarimui, vystyti su tokiais partneriais struktūruotus santykius.

4. Palaipsnis nacionalinės Arkos struktūros kūrimas ir plėtra
Bendruomenė, jos valdyba ir Tarptautinė Arka įsipareigoja stiprinti bei plėsti ryšius ir bendradarbiavimą su Kauno Arkos projektu ir tokiu būdu padėti gimti naujai Arkos bendruomenei Lietuvoje. Mes siekiame vystyti nacionalinę Arkos struktūrą, kas leistų Arkai mūsų šalyje tapti stipresne ir tvaria organizacija.